Disclaimer

Algemeen
Eksklusief.nl, verleent u toegang tot www.eksklusief.nl. Eksklusief.nl behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van www.eksklusief.nl aan te passen, onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

Beperkte aansprakelijkheid
Eksklusief.nl spant zich in om de inhoud van www.eksklusief.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.eksklusief.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle intellectuele rechten van op de eksklusief.nl site gebruikte materialen liggen bij eksklusief.nl Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van eksklusief.nl